Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FOOX Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Leeuwarden onder nr: 2526
 

1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten; in het bijzonder zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.
 3. Indien de wederpartij zelf algemene voorwaarden hanteert hebben onze voorwaarden voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 

2. AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht, aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 

3. OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, door ons van een opdracht, waarbij de datum van onze aanvaarding c.q. bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons binden ons niet.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, alsook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 

4. PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  • exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in en uitlading, vervoer en verzekering,
  • vermeld in Nederlandse valuta: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
 2. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering, indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Ingeval de prijsverhoging jegens een wederpartij-consument plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft de wederpartij-consument het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven te ontbinden binnen 7 werkdagen na verzending van de mededeling betreffende de prijsverhoging.
 

5. ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij bereid zijn deze annulering te accepteren, zijn wij gerechtigd 10% van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

6. LEVERING

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  • door de in ontvangst name van de zaken door de vervoerder, indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald; b) door de in ontvangst name van de zaken door de vervoerder, indien de verzending plaatsvindt door tussenkomst van een beroepsvervoerder;
  • door de aflevering op het adres van opdrachtgever bij verzending door een vervoermiddel van ons.
 2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij levering, doch in elk geval binnen 24 uur, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij terstond na de controle te reclameren conform het bepaalde in het artikel aangaande reclame.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitoefening van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn.
 7. Ingeval van (dreigende) overschrijding van de levertijd zullen wij de wederpartij hiervan onverwijld mededeling doen, zulks onder opgave van een nieuwe redelijke termijn waarbinnen levering zal plaatsvinden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn schept voor de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding noch op enige vordering tot ontbinding van de overeenkomst. De levertijd kan door ons worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door ons niet voorzienbaar (overmacht) waren. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval hebben wij het recht, niet de plicht, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan.
 

7. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerings-belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van ons ontstaan.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ons opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

8. GARANTIE

 1. Wij garanderen de wederpartij zaken te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik.
 2. De garantie verplicht ons slechts tot het kosteloos vervangen van de gegarandeerde zaken, tenzij wij de voorkeur geven aan creditering van de marktwaarde van betreffende zaken op dat moment.
 3. Indien wederpartij aanspraak wenst te maken op enige garantiebepaling, dient deze de betreffende zaken terstond na het indienen van de reclame voor ons ter beschikking te houden. De kosten van vervoer en van de te vervangen/vervangen onderdelen zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 5. De garantie vervalt indien:
  • het gebrek (mede) het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, opslag, behandeling en/of onderhoud van het geleverde;
  • werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd door de wederpartij of derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming
  • de wederpartij niet (geheel), dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan;
  • door de wederpartij niet tijdig schriftelijk is gereclameerd, overeenkomstig het volgend artikel.
  • door de wederpartij de gebrekkige onderdelen niet terstond na de reclame voor ons ter beschikking zijn gehouden.
 6. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door ons nooit méér garantie gegeven dan aan ons wordt verstrekt door onze leverancier.
 7. De garantie geldt niet voor (onderdelen van) zaken die ons door of namens de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, noch voor eventueel door de wederpartij opgegeven specificaties van materialen. Wij zijn niet gehouden door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken of specificaties te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Wij zijn alleen gehouden tot nakoming van onze garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks: - in geval van zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie - in geval van onzichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na ontdekking, schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.
 3. Indien de wederpartij reeds is begonnen met de verwerking van de zaken of de zaken heeft doorverkocht en/of door geleverd, dan verliest de wederpartij elk recht op reclame.
 4. Door generlei reclame wordt, zolang de juistheid niet uitdrukkelijk door ons is erkend, de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de factuur of facturen opgeschort.
 5. Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van ons. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. 6. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks-) verpakking, niet voorzien van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsmerk, merk, prijzen en andere aantekeningen kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.
 

10. UITSLUITING EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de gehoudenheid uitvoering te geven aan de in artikel 8 gegeven garantie.
 2. Behoudens het geval van opzet of grove schuld van onze bestuurders(s) persoonlijk, zijn wij nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 3. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
 4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor reeds aan derden doorverkochte en/of door geleverde zaken, dan wel voor door ons rechtstreeks aan klanten van de wederpartij geleverde zaken.
 5. De in bovenstaande leden voor onszelf bedongen beperkingen c.q. uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van onze ondergeschikten en ieder ander waarvan wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, ongeacht of sprake is van opzet of grove schuld.
 6. De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de bepalingen van dit artikel. De wederpartij vrijwaart ons derhalve tegen elke verdergaande of andere aanspraak.
 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze vorderingen op de wederpartij ter zake van door ons geleverde of te leveren zaken, werkzaamheden of andere diensten, alsmede ter zake van tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.
 2. De zaken mogen, zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, door de wederpartij slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Indien de door ons geleverde zaken worden verwerkt in andere zaken zal de wederpartij op ons eerste verzoek ons een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere zaken.
 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde rede bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Voorts zijn wij gerechtigd de zaken waarop door ons een stil pandrecht is verkregen onder ons te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. De wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.
 

12. BETALINGSCONDITIES

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden. Indien betaling na de (af)levering is overeengekomen dient betaling binnen 6 dagen na factuurdatum door ons ontvangen te zijn door middel van automatische incasso, een en ander zonder enige korting of compensatie.
 2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van verschuldigde rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. De wederpartij kan door hem gespaarde punten gebruiken om door ons geselecteerde producten te kopen. De gespaarde punten zijn één jaar houdbaar, in die zin dat zij komen te vervallen bij het niet gebruiken daarvan binnen één jaar na verkrijging. De punten kunnen niet in geld worden uitbetaald.

13. RENTE EN KOSTEN
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag zulks met een minimum van € 75,--
 

14. ONTBINDING

1. Ingeval de wederpartij:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot ontbinding overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • enige uit kracht der wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 • een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, hebben wij door het enkel plaatsvinden van één of meer der gemelde omstandigheden het recht zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Ontbinding en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies en/ of schade (waaronder gederfde winst) onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 

15. PRIVACY

Indien door ons persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken enkel persoonsgegevens indien hier een wettelijke grondslag voor is en enkel ten behoeve van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Indien FOOX persoonsgegevens door derden laat verwerken zal zij dit doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Iedere betrokkene heeft het recht FOOX te verzoeken inzage te verlenen in de verwerkte persoonsgegevens, of om wijziging of verwijdering te verzoeken. Meer informatie hieromtrent is te vinden in de privacy policy van FOOX waarvan de meest recente versie op haar website te raadplegen is.
 

16.TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

Bent u klant bij Jaap Breman?
Log dan in op jaapbreman.nl.